Zapinvest Login

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeenheden

Deze voorwaarden gelden tijdens elk gebruik van de website Zapinvest SPRL en al haar subsites (hierna "Website") en alle andere diensten aangeboden door Zapinvest BVBA met maatschappelijke zetel Luik met ondernemingsnummer BE 0823 469 919, eigenaar en beheerder van de website.

Het concept van de "service", zoals gebruikt in deze Algemene Voorwaarden, verwijst naar alle - bezoeken en / of gebruik – van de website, evenals alle andere diensten die wij aanbieden op of via de website.

Door gebruik te maken van de Servicet, erkent u te hebben gelezen en aanvaard u deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd of herzien op elk moment. Algemene voorwaarden die gewijzigd of herzien zijn, zijn effectief na publicatie op de Website. Op elk moment kunt u de laatste versie van de algemene voorwaarden via www.zapinvest.be (website) raadplegen.

Zapinvest SPRL behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, op (een deel van) de Service met of zonder voorafgaande kennisgeving.


2. Gebruik maken van de dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de dienst te gebruiken. Minderjarigen die gebruik maken van de dienst moeten vergezeld zijn van één of beide ouders. In het geval dat een minderjarige gebruik maakt van de dienst zonder ouderlijk toezicht, stelt ons dat op geen enkele manier verantwoordelijk.

 • Gebruik van de service op eigen risico en verantwoordelijkheid. De dienst wordt geleverd op een "as is" en "as available"
 • Als gebruiker van de Service, verklaart u de volgende verbodsbepalingen te hebben begrepen en te aanvaarden :
 • Het is verboden om te verzamelen en / of gebruik maken van gebruikersnamen, wachtwoorden, e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens van gebruikers voor welk doel dan ook.
 • Mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zapinvest SPRL, is het gebruik van "metatags" verboden.
 • Het is verboden om de dienst te gebruiken voor onwettige doeleinden via reclame, ook via spam, kettingbrieven of ongevraagde e-mails.
 • Het is verboden om op de service, data verkenners, robots, screen scrapings of soortgelijke instrumenten te gebruiken om gegevens te verzamelen, zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Zapinvest SPRL.
 • Het is verboden te kopiëren, te vermenigvuldigen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren van een deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de Service zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zapinvest SPRL.
 • Het is verboden te uploaden of spam te posten.
 • Het is verboden wormen, virussen of enige andere code ter vernietiging te downloaden, posten of sturen.
 • Het is verboden de Diensten te wijzigen, aan te passen of te hacken, of de Website te wijzigen van een derde om de indruk te geven dat hij/zij aangesloten is op de Dienst die wordt aangeboden door Zapinvest BVBA.
 • Het is verboden de Dienst te gebruiken voor enig welk onwettig of frauduleus doel. Tijdens het gebruik van de Dienst, is het verboden de beperkingen te overschrijden van het toepasselijke recht (inbegrepen, maar niet beperkt tot de bepalingen betreffende auteursrechten en het recht op de bases van de gegevens).
 • Het is verboden de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; uitsluitend een privaat gebruik van de Dienst is toegelaten.

Daarentegen is het toegelaten om een “hyperlink” te creëren vanaf uw eigen website naar de onthaalpagina van onze Website. Indien u een “diepere link” wenst te creëren naar een specifieke inhoud van onze Website, dient u eerst Onze uitdrukkelijke en voorafgaande toelating te bekomen voor dit doel.

U aanvaardt dat Zapinvest BVBA een beroep kan doen op diensten van derden en hosting partners om de materialen, software, geheugenzones, netwerk en samenhangende technologieën te leveren, noodzakelijk voor de werking van de Dienst.

Het is mogelijk dat tijdens het gebruik van de Diens, Wij u “cookies” sturen, komende uit het domein www.zapinvest.be (Website). Een cookie is een klein bestand, verstuurd door een webserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Deze cookies zijn noodzakelijk teneinde uw gebruikerservaring van de Dienst te optimaliseren. In deze cookies registreert Zapinvest BVBA geen persoonlijke gegevens die kunnen worden gebruikt voor identificatiedoeleinden van een individu, noch gebruikt Zapinvest BVBA deze cookies voor opzoekingsdoeleinden.

Links met sites van derden

De Website van Zapinvest BVBA kan hyperlinks bevatten naar een inhoud die uitgaat van derden of naar Websites die worden uitgebaat door derden. Zapinvest BVBA heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van deze Websites of webpagina’s, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van deze Websites. De uitbaters van deze sites zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de eerbiediging van de wetgevingen en reglementeringen toepasselijk op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun site, inbegrepen, maar zonder beperking, de bescherming van de verbruiker, de verkoop op afstand, de reglementering van de prijzen, enz.


Betrouwbaarheid van de gegevens op de Website

Hoewel wij de betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en juistheid van de informatie en andere inhoud beogen die u zult kunnen terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, in het bijzonder materiële, immateriële en andere schade, ten gevolge van de inlichtingen en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt voor de gedownloade bestanden via de Website.

Onder meer stellen wij alles in het werk om regelmatig de onroerende aankondigingen van ons Website te updaten. Niettemin zullen wij niet kunnen verantwoordelijk worden gesteld indien bepaalde vergissingen zijn binnengeslopen in de inhoud van de aankondiging of indien het onroerend goed niet meer beschikbaar is op het ogenblik waarop u de aankondiging raadpleegt.

De aankondiging is in geen enkel geval een aanbod in de juridische zin van het woord. Daarom, vooraleer om het even welke beslissing te nemen betreffende een onroerend goed (aankoop, huur, ...), raden wij u aan om ons te contacteren om persoonlijk na te gaan of de inlichtingen en de beschikbaarheid van het onroerend goed juist zijn en werden aangepast aan de jongste omstandigheden. De inlichtingen bekomen op onze Website zijn altijd van voorlopige aard, en wij zullen die steeds moeten bevestigen, vooral, maar zonder ons hiertoe te beperken, wat betreft de vraagprijs.


Behandeling van de persoonlijke gegevens

Bepaalde functionaliteiten van de Dienst kunnen worden onderworpen aan de voorafgaande communicatie van bepaalde gegevens van persoonlijke aard, teneinde het contact te vergemakkelijken en/of om u de juiste informatie te kunnen sturen. De gebruiksvoorwaarden betreffende deze persoonlijke gegevens worden opgenomen en gedetailleerd in ons "Privacy handvest en beleid m.b.t. persoonlijke gegevens".

De gebruiker die ons de persoonlijke gegevens meedeelt, garandeert ons dat deze correct zijn.

Wij eerbiedigen de Europese wetgeving inzake de behandeling van de persoonlijke gegevens. Deze worden opgeslagen binnen de centrale databank van Zapinvest BVBA om de opdrachten die haar werden toevertrouwd tot een goed einde te brengen. Op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Zapinvest BVBA, gericht naar Zapinvest BVBA, rue du Mont Saint-Martin 92 in 4000 Luik, zal u kennis kunnen nemen van deze gegevens en deze kunnen laten aanpassen en/of schrappen, indien deze onvolledig, onjuist, of niet relevant zijn (wet van 8 december 1992). De details betreffende de verificatie, de wijziging en de uitwissing van uw persoonlijke gegevens worden tevens opgenomen in ons Privacy handvest.


3. Auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom

De gegevens, foto’s, video’s, beelden, de gegevensdatabases, de software, de namen, de handelsbenamingen, de merken, de logo’s en andere elementen van de Dienst, zijn beschermd door de rechten op intellectuele eigendom, en behoren toe aan Zapinvest BVBA of aan derden.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettige bescherming van de databases, tegelijkertijd wat betreft de structuur als wat betreft de inhoud.

Door het huidige document, verleent Zapinvest BVBA aan elke gebruiker van de Dienst, een niet exclusieve licentie, niet overdraagbaar of herroepbaar op elk ogenblik zonder motief, teneinde toegang te verkrijgen tot de inhoud van de Website, deze weer te geven en (indien nodig) deze te downloaden met het strikte doel om kennis te nemen van de inhoud.

De weergave van de inhoud is slechts toegelaten onder de volgende voorwaarden: De gebruiker zal een kopij kunnen drukken van de inhoud van de Dienst, uitsluitend voor zijn persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van het feit dat hij/zij op geen enkele wijze de inhoud van de Website wijzigt en dat hij/zij alle vermeldingen bewaart van vaderschap en oorsprong van de Website.

Behalve wat voorafgaat, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Zapinvest DPRL/BVBA, is het verboden de inlichtingen te registreren, reproduceren, wijzigen, publiceren, verdelen of versturen, verkopen of transfereren op en door bemiddeling van de Dienst, of om het even welke recht toe te kennen aan derden op deze informatie op een wijze in tegenspraak met de bepalingen van de rechten van intellectueel recht.

Zapinvest BVBA, haar logo, iconen en commerciële benamingen hangen af van de wetgeving in verband met de bescherming van de naam. Deze kunnen niet worden gebruikt in verband met eender welk ander product of dienst om aanleiding te geven tot misverstand, of om op enige wijze diskrediet te werpen op Zapinvest of om schade te berokkenen aan deze.


Verklaring van inbreuk op de intellectuele eigendom

Op elk ogenblik heeft Zapinvest BVBA het doel om de intellectuele eigendomsrechten te eerbiedigen. De eigenaars van deze rechten kunnen Zapinvest BVBA op elk ogenblik inlichten indien zij oordelen dat Zapinvest BVBA zelf of een gebruiker van de Dienst van Zapinvest BVBA deze rechten negeert. Deze vermeldingen worden per e-mail verstuurd naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In dit opzicht, gelieve duidelijk de door de rechten van intellectuele eigendom beschermde inhoud te vermelden, alsook de URL van informaties van de Website die niet werden geëerbiedigd of die het voorwerp zijn van overtreding, net zoals voldoende gegevens die ons toelaten om contact te nemen met u (adres, e-mailadres, telefoonnummer).


4. Beperking van de verantwoordelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat Zapinvest BVBA niet kan en niet zal verantwoordelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, secundaire of particuliere schade, gevolgschade of toevallige schade, inbegrepen, maar niet uitsluitend, de schade die moet vergoed worden wegens gederfde winst, goodwill, verlies van gegevens of andere immateriële verliezen, ten gevolge van:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in het presteren van elektronische diensten, de diensten of de inlichtingen bekomen via de Dienst;/li>
 • Virussen die, spijts voorzorgsmaatregelen, verschijnen op de Website; wij bevelen de gebruikers aan om een firewall, een antivirusprogramma of andere programma’s van beveiliging te installeren die nodig zijn op hun computer;
 • Een fout en/of nalatigheid vanwege de werknemers en/of de aangestelden van Zapinvest BVBA, behalve eventuele deontologische verantwoordelijkheid in geval van tekortkoming aan de deontologische regels van het Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars;/li>
 • Een frauduleuze vervalsing van de gegevens door derden, ten gevolge van niet toegelaten intrusie op de Website;
 • Verklaringen of een gedrag van derden op de Website;
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
 • Een niet toegelaten toegang of een wijziging van uw transmissie of van uw gegevens.

5. Andere voorwaarden

Indien Zapinvest BVBA een recht of een voorschrift (voortvloeiend) uit de huidige AGV niet uitvoert, betekent dat in geen geval dat deze afziet van dit recht of dit voorschrift.

Indien een of meerdere aspecten van de huidige AGV totaal of gedeeltelijk onuitvoerbaar zijn (of blijken), zal het bindende karakter en de validiteit van de andere voorschriften in geen geval in het gedrang komen.

In geval van conflict tussen de huidige AGV en eventuele bijzondere voorwaarden die toepasselijk zijn op bepaalde diensten geleverd door Zapinvest BVBA, al dan niet via de Dienst, zullen de bijzondere voorwaarden van kracht zijn.

De huidige AGV worden beheerd door de Belgische wet.

De partijen komen overeen dat, in geval van geschil betreffende de Dienst (inbegrepen betreffende de huidige AGV), alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het immobiliënagentschap zich bevindt, bevoegd zullen zijn.

(versie 20/05/2018)

 

 • Hits: 2008

Zapinvest © 2021 | Grand'Route 3, 4360 Oreye/Oerle | IPI-nummer 508 272 | Algemene voorwaarden | Privacybeleid